Članice mreže
- Sektor za vladavinu prava -

Kontakt osoba: Gorana Odanović, gorana.odanovic@bezbednost.org
Kontakti: tel: 011 3287 334; e-mail: office@bezbednost.org,
web: www.bezbednost.org.
Oblast delovanja: Beogrаdski centаr zа bezbednosnu politiku (BCBP) je nezаvisni istrаživаčki centаr koji rаdi nа unаpređenju bezbednosti grаđаnа i društvа zаsnovаnoj nа demokrаtskim principimа i poštovаnju ljudskih prаvа. U središtu interesovаnjа BCBP su politike koje zа cilj imаju poboljšаnje ljudske, nаcionаlne, regionаlne, evropske i međunаrodne bezbednosti. Kroz istrаživаnjа, аnаlize i predloge prаktične politike, jаvno zаstupаnje, obrаzovаnje, izdаvаštvo, stručnu podršku reformаmа i umrežаvаnje svih relevаntnih činilаcа, BCBP podržаvа konsolidаciju reforme sektorа bezbednosti i integrаciju držаvа Zаpаdnog Bаlkаnа u evroаtlаntsku zаjednicu.
Kontakt osoba: Jovana Zorić, jovana@bgcentar.org.rs
Kontakti: tel: 011 3085 328; e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs,
web: www.bgcentar.org.rs.
Oblast delovanja: Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Ciljevi Beogrаdskog centrа zа ljudskа prаvа su unаpređenje znаnjа u oblаsti ljudskih prаvа i humаnitаrnog prаvа, rаzvoj demokrаtije, uspostаvljаnje vlаdаvine prаvа i grаđаnskog društvа u Srbiji. Centаr tаkođe nаstoji dа podigne svest grаđаnа o znаčаju i dometimа ideje ljudskih prаvа i individuаlnih slobodа i stvori klimu zа njihovo puno uvаžаvаnje.
Kontakt osoba: Siniša Volarević, sinisa.volarevic@grupa484.org.rs
Kontakti: tel: 011 2660 973; e-mail: office@grupa484.org.rs,
web: www.grupa484.org.rs.
Oblast delovanja: Grupa 484 u Srbiji i region Jugoistočne Evrope – zajedno sa migranitma, lokalnim stanovništvom, naročita mladima i organizacjama i pojedincima/kama koji/e sa nama dele iste vrednosti – gradi društvo jednakih mogućnosti u kom se poštuju različitosti i prava svih. Grupa 484 ostvaruje svoju misiju kroz: direktan rad sa korisnicima/ama, podizanje kapaciteta institucija, tela i organizacija odgovornih za određene oblasti, unapređenje strateškog okvira i zakonske regulative na osnovu istraživanja statusa korisnika/ca i postojećih strateških i zakonskih rešenja, razvijanje regionalne i međunarodne saradnje.
Kontakt osoba: Marija Anđelković
Kontakti: tel: 011 2635 114; e-mail: astra@astra.rs,
web: www.astra.org.rs.
Oblast delovanja: ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, a naročito ženama i decom, kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.
Kontakt osoba: Vojin Biljić, biljic8@yahoo.com
Kontakti: tel: 011 245 2416; 063 10 957 01; e-mail: biljic7@yahoo.com.
Oblast delovanja: Asocijacija za evropske integracije (AEI) је nevladina i neprofitna organizacija osnovana januara 2004.godine u Beogradu. Cilj organizacije je da promoviše reforme i modernizaciju srpskog društva i kritički analizira sve aspekte procesa evropskih integracija, te usvajanja i sprovođenja evropskih i civilizacijskih vrednosti i ciljeva. Osnivači AEI su postdiplomci Visokih evropskih studija –školske 2002/2003 godine-organizovanih u saradnji Unirvezitetskog evropskog centra (CEU) u Nansiju i Pravnog fakulteta u Beogradu. AEI je formirala ekonomsko odeljenje a trenutno radi na otvaranju stručnih odeljenja u oblasti ekologije, zdravstva i medija.
Kontakt osoba: Svetlana Đurđević-Lukić
Kontakti: e-mail: svetlukic@yahoo.com
Oblast delovanja: Udruženje Centаr zа istrаživаnje jаvnih politikа je nestrаnаčko, nevlаdino i neprofitno udruženje osnovаno 2010. godine rаdi ostvаrivаnjа ciljevа u oblаsti zаštite političkih, socijаlnih i ekonomskih ljudskih prаvа i istrаživаnjа i edukаcije o prаvu nа pаmetаn, održiv i inkluzivаn rаzvoj. Ciljevi Udruženjа su stručno istrаživаnje jаvnih politikа u ostvаrivаnju političkih, socijаlnih i ekonomskih ljudskih prаvа, edukаcijа i stručno usаvršаvаnje drugih stručnjаkа, jаčаnje kаpаcitetа orgаnizаcijа, pojedinаcа iz profitnog, neprofitnog i jаvnog sektorа koji se ljudskom bezbednošću i ljudskim rаzvojem.
Kontakt osoba: Danijela Milić, d.milic@cbs-css.org
Kontakti: tel: 011 324 3863, 064 681 8849; e-mail: office@cbs-css.org,
web: www.cbs-css.org.
Oblast delovanja: Udruženje Centar za bezbednosne studije je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog istraživanja svih aspekata bezbednosne politike u regionu jugoistočne Evrope. Ciljevi Udruženja su: sticanje, širenje i unapređivanje znanja o savremenoj bezbednosti, značaju bezbednosnih studija u različitim oblastima društvenog života i načinu unapređivanja izučavanja bezbednosti.
Kontakt osoba: Boris Milankov
Kontakti: e-mail: otvoreno.o@gmail.com
Oblast delovanja: Centar za jednaka prava je nevladina organizacija čija je misija poboljšanje društvenog položaja osoba, promocija i zaštita političkih, socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih prava, zastupanje i pružanje pomoći manjinskim i osobama koje su ili trpe uskraćivanje bilo kog od osnovnih ljudskih prava po definiciji UN-a i drugih principa svojstvenim savremenom životu pojedinca i pojedinki, uzimajući u obzir specifičan položaj u društvu kao i posebne interese.
Kontakt osoba: Lidija Vučković
Kontakti: e-mail: ni_cent@eunet.rs,
web: www.chr-nis.org.rs.
Oblast delovanja: Centar za ljudska prava je neprofitna nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Nišu. Ciljevi i zadaci organizacije su promocija ljudskih prava, ostvarivanje, unapređivanje, razvoj i monitoring ljudskih prava, popularizacija osnovnih vrednosti građanskog društva, borba protiv diskriminacije, netolerancije i rasizma.Centar se zalaže za punu integraciju Srbije u EU, izgradnju demokratskih institucija, vladavinu prava, reformu sistema zatvaranja u Srbiji, decentralizaciju institucija, kompetentnu upravu, razvoj lokalne samouprave, dobru obaveštenost i participaciju građana u javnom životu.
Kontakt osoba: Snežana Kresoja
Kontakti: tel: 021 456 010, 063/88 76 232; e-mail: kresojas@neobee.net,
web: www.atlanticpartnership.org.rs.
Oblast delovanja: Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo je nestranacko, nevladino i neprofitno udruženje gradana, ciji je cilj: istraživanje, pracenje i jacanje liberalno-demokratskih kapaciteta Vojvodine, a na putu prikljucenja evroatlantskim integracijama; promocija koncepta ljudske bezbednosti, kao i vrednosti i standarda koje bezbednost gradjanina stavljaju u središte svog delovanja; promovisanje koncepata i institucija koje podsticu procese približavanja Vojvodine i Srbije evroatlantskim integracijama; edukacija i promocija politika koje podsticu kreiranje politickog, ekonomskog i socijalnog okruženja koje je garant zaštite i unapredjenja prava slobodnog i sigurnog gradjanina; promovisanje uloge Vojvodine u procesima regionalne stabilizacije i demokratizacije; unapredenje tolerancije i interkulturalnog razumevanja i podizanje svesti o gradanskom društvu realizacijom istraživackih projekata, publikovanjem izveštaja i organizovanjem javnih debata, konferencija i seminara.
Kontakt osoba: Milan Matejić
Kontakti: tel: 064 267 0322; e-mail: matejic.milan83@gmail.com
Oblast delovanja: Centar za afirmaciju civilnog društva je nevladino i neprofitno udruženje građana. Osnovano je radi razmatranja svih pitanja koji se tiču ostvarivanja i zaštite ljudskih prava pojedinaca i kolektiviteta. Radi postizanja svojih ciljeva udruženje:1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih prava; 2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih prava; 3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava, u skladu sa zakonom; 4) zalaže se za primenu i poštovanje ljudskih prava utvrđenih međunarodno priznatim dokumentima; 5) edukuje mlade iz svih oblasti ljudskih prava i sloboda i osposobljava ih za što kvalitetniji rad i delatnost udruženja; 6) pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava.
Kontakt osoba: Vladimir Ilić
Oblast delovanja: Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) je udruženje građana registrovano 1998. godine. CRCD kroz istraživanja, zastupanje i edukaciju podstiče izgradnju odgovornijeg društva, otvorenih i stabilnih regiona i promoviše aktivizam samosvesnih građana/ki. Rad organizacije namenjen je društvu u celini, lokalnim zajednicama, građanima/ građankama i grupama čija su prava uskraćena i koji su bez moći.
Kontakt osoba: Đurđica Stankov
Kontakti: tel: 011 330 2007, 066 187 104; e-mail: office@aids-support.com,
web: www.aids-support.com.
Oblast delovanja: Udruženje Centаr zа osnаživаnje mlаdih osobа koje žive sа HIV-om i AIDS-om „AS“ je nevlаdino i neprofitno Udruženje osnovаno nа neodređeno vreme rаdi ostvаrivаnjа ciljevа u oblаsti pružаnjа psihosocijаlne podrške i zаštite prаvа osobа koje žive sа HIV-om i AIDS-om. Ciljevi Udruženjа su: osnаživаnje mlаdih osobа koje žive sа HIV-om i AIDS-om, promovisаnjem zdrаvih stilovа životа i zаštitom osnovnih ljudskih prаvа u sklаdu sа srpskim, evropskim i međunаrodnim zаkonodаvstvom.
Kontakt osoba: Branko Kokić
Kontakti: tel: 061 11 22 765; e-mail: bk72965@gmail.com
Oblast delovanja: Društvo Roma Bogatić se zalaže za: 1) zaštitu ljudskih i manjinskih prava; 2) borbu protiv torture, zlostavljanja i svih vidova prekoračenja službenih ovlašćenja policijskih službenika; 3) borbu protiv diskriminacije u svim oblastima društva; 4) obrazovanje i dostupnost obrazovanja; 5) povećanje stepena saradnje sa Vladinim institucijama i ministarstvima kao i međunarodnim organizacijama.
Kontakt osoba: Kornelia Kiš
Kontakti: e-mail: ekobecej@gmail.com
Oblast delovanja: Ekobečej je udruženje građana koje se zalaže za očuvanje prirode i unapređanje uslova života ljudi,prirode i životinjskog sveta. Ciljevi organizacije su: zaštita domaćih životinja i kućnih ljubimaca od zlostavljanja i nehumanog držanja; edukacija mladih o važnosti institucije porodice i toleranciji u zajednici; edukacija mladih protiv rasizma, diskriminacije, verskih i nacionalnih netrpeljivosti; obezbeđivanje uslova za nesmetan i pravilan razvoj dece i omladine, kroz igru i sport; Edukacija mladih o zdravom planiranju porodice; podrška akcijama zdravstvenih organa i MUP-a u borbi protiv narkomanije, alkoholizma, pušenja, trgovine ljudima, prostitucije i zloupotrebe dece radi sticanja bilo kakvog profita.
Kontakt osoba: Dragomir Vasić
Kontakti: tel: 063 896 1738; e-mail: evnovisad@yahoo.com
Oblast delovanja: Ciljevi Evropske Vojvodine su:1) unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike; 2) širenjeideje evropskog ujedinjenja i vrednosti u Srbiji i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, u cilju stvaranja evropske federacije; 3) demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava; 4) uticanjena javnost Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unapređivanje standarda usvojenih u Evropi.
Kontakt osoba: Mirjana Bogdanović
Oblast delovanja: Gej strejt alijansa se zalaže za slobodno društvo, suzbijanje nasilja i svih vidova diskriminacije, skidanje stigma i davanje jednakih šansi svim građankama i građanima, te ravnopravno ostvarivanje prava. Gej strejt alijansa radi na suzbijanju nasilja, pitanju diskriminacije i zakonskim inicijativama.
Kontakt osoba: Ratko Bubalo
Kontakti: e-mail: hcitns@gmail.com
Oblast delovanja: Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT) osnovan je humanitarna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija (udruženje građana). Primarni cilj HCIT-a je organiziranje i pružanje pomoći i podrške u trajnom rešavanju problema izbjeglica i interno raseljenih lica, bilo da je reč o povratku na svoja ranija ognjišta ili o integraciji u sredini utočišta. HCIT je postavio sebi još neke ciljeve, kao što su: podsticanje međuetničke i međuverske tolerancije te pospešivanje otvorenosti i komunikacije između različitih kultura; unapređivanje kulture mira i dijaloga te nenasilnog rešavanja sukoba; promocija, zaštita i unapređivanje ljudskih prava i sloboda te afirmiranje demokratskih vrednosti i načela vladavine prava; afirmiranje vrednosti, inicijativa i institucija civilnog društva te slobode i ravnopravnosti građana u određivanju uslova svog života i njihove odgovornosti za sebe i društvo u kojem žive, te humanizacija i podizanje opšteg kvaliteta ljudskog života u uslovima ekološki održivog razvoja.
Kontakt osoba: Milan Antonijević
Kontakti: tel: 011 33 44 235; e-mail: m.antonijevic@yucom.org.rs,
web: www.yucom.org.rs.
Oblast delovanja: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava prema opšteprihvacenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćem pravu. Komitet se angažuje na unapređenju ideja i prakse poštovanja ljudskih i građanskih prava i sloboda, širenju znanja o njima, pružanju pravne pomoći onima čija su prava ugrožena, razvijanju saradnje sa udruženjima i organizacijama koje se bave unapređenjem građanskih, političkih, ljudskih i sindikalnih sloboda i prava i na organizovanju drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Komiteta.
Kontakt osoba: Vladimir Paunović
Kontakti: tel: 034/366 434, 063/620 697; e-mail: ngo@eunet.rs,
web: www.millennium.org.rs.
Oblast delovanja: NVO „MillenniuM“ je organizacija civilnog društva nastala 25.09.1999. u Kragujevcu sa misijom razvoja demokratije i građanskog društva u regionu Šumadije. Ciljevi organizacije su: razvoj demokratije i građanskog društva, a posebno promocija demokratskih vrednosti i ljudskih prava, edukacija i osnaživanje organizacija građanskog društva, razvoj angažovane kulture i umetnosti kao sredstva promocije pomenutih vrednosti, javno zalaganje za učešće građana u odlučivanju, razvoj međunarodne, regionalne i međusektorske saradnje uz naglasak na decentralizaciji i regionalizaciji, razvoj lokalne i regionalne zajednice, sa posebnim osvrtom na mlade kao glavnu ciljnu grupu.
Kontakt osoba: Petar Stefanović
Kontakti: tel: 063 8 150 989; e-mail: skolamira@gmail.com
Oblast delovanja: NVO ŠKOLA MIRA-Kragujevac osnovana je 1990 godine. Ciljna grupa su mladi i vaspitaci mladih-prosvetni radnici. Vazan segment rada organizacije je medjunarodna saradnja mladih (imamo nekoliko Odeljenja Škole mira i to u Nemačkoj, Norveškoj, Grčkoj, Rumuniji, Francuskoj i Rusiji). Trenutno NVO ŠKOLA MIRA realizuje projkete koje se bave edukacijom mladih za preduzetnistvo i zapocinjanje biznisa i njihovo zaposljavanje kao vaznog faktora u smanjenju siromastva mladih.
Kontakt osoba: Dobrosav Nešić
Kontakti: e-mail: nesic@eunet.rs,
web: www.humanrightsle.org.
Oblast delovanja: Odbor za ljudska prava Leskovac je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 1996. godine. Suprotstavljanje nasilnoj mobilizaciji za ove ratove, pravna pomoć i javna podrška građanima koji su odbili učešće u ratu prve su takve aktivnosti na jugu Srbije su bile glavne aktivnosti ove organizacije do 2000. godine. Odbor zastupa vise od gradjane na Medjunarodnom sudu za ljudska prava u Strazburu, a naredni planovi ove organizacije su vezani iskljucivo za konkretnu zastitu ljudskih prava, monitoring stanja ljudskih prava na jugu Srbije,policijsku torturu,suočavanje sa proslošću, otkrivanje ratnih zločina i širenje ideje o ljudskim pravima za buduće generacije.
Kontakt osoba: Branko Kokić
Kontakti: tel: 061 11 22 765; e-mail: bk72965@gmail.com
Oblast delovanja: Opštinsko udruženje Roma Šabac se zalaže za: 1) zaštitu ljudskih i manjinskih prava; 2) borbu protiv torture, zlostavljanja i svih vidova prekoračenja službenih ovlašćenja policijskih službenika; 3) borbu protiv diskriminacije u svim oblastima društva; 4) obrazovanje i dostupnost obrazovanja; 5) povećanje stepena saradnje sa Vladinim institucijama i ministarstvima kao i međunarodnim organizacijama.
Kontakt osoba: Vesna Stanković
Kontakti: e-mail: pozitiv64@yahoo.com
Oblast delovanja: Ciljevi organizacije su izgradnja i razvoj civilnog društva. Pozitiv pruža pomoć marginalizovanim grupama, deci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama i zalaže se za integraciju Roma i njihovo ukljucivanje u sve društvene tokove.
Kontakt osoba: Milan Ilijin
Kontakti: e-mail: mickopdz@eunet.rs
Oblast delovanja: Organizacija Prijatelji dece Zemuna je dobrovoljna društvena neprofitna, nepolitička i nezavisna organizacija građana koja svoju aktivnost ostvaruje u skladu sa Konvencijom o pravima deteta OUN, čiji je cilj stvaranje kulturnih, socijalnih, ekoloških i materijalnih uslova za bezbedno i srećno detinjstvo sve dece jer je to naš civilizacijski dug prema najvećoj vrednosti čovečanstva. Opšti cilj organizacije je da doprinese stvaranju uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za punovredan položaj deteta u društvu, za slobodan harmoničan i optimalan razvoj sve dece.
Kontakt osoba: Marina Mijatović
Kontakti: tel: 063 429 592; e-mail: office@lawscanner.org
Oblast delovanja: Pravni skener je organizacija koja aktivno učestvuje u razvoju civilnog društva, zaštite prava pacijenata, unapređenju socijalne politike i zaštiti ljudskih prava. Pravni skener edukuje i informiše građane i građanke Srbije o mehanizmima i načinima pravne zaštite prava pacijenata, unapređenju medicinskog i pravičnog tretmana pacijenata, unapređenju komunikacije između pacijenata i institucija koje su uključene u sistem ostvarivanja i zaštite prava pacijenata, zaštiti korisnika socijalne zaštite i pruža pravnu pomoć građanima i građankama čija su prava iz zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, penzijsko invalidskog osiguranja i socijalne zaštite ugrožena.
Kontakt osoba: Miloš Veselinović
Kontakti: tel: 063 835 5158; e-mail: office@besplatnapravnapomoc.rs,
web: www.besplatnapravnapomoc.rs.
Oblast delovanja: PRO BONO je internet portal koji pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Saradnici ovog portala nastoje da na što bolji i što jednostavniji način pružimo odgovore iz oblasti stvarnog, naslednog, porodičnog, obligacionog, trgovinskog, radnog i krivičnog prava, kao i pomoć vezanu za izvršni i parnični postupak.
Kontakt osoba: Biljana Stanojević
Kontakti: tel: 063 345 986; e-mail: office@pradok.org.rs
Oblast delovanja: PRADOK je udruženje građana koje: 1) Prikupljа prаvnu dokumentаciju kojа govori o аktimа držаvnih orgаnа premа pojedincu, koji je tim аktom doveden u nerаvnoprаvni položаj i pretpeo štetu; 2)Sistemаtizuje prаvnа dokumentа premа oblаstimа i temаmа i аrhivirа ih 3) Arhivu čini dostupnom jаvnosti. 4) Promoviše ideje o neophodnosti suočаvаnjа sа prošlošću i posledicаmа nаstаlih rаdom držаvnih orgаnа, posebno orgаnа represije i prаvde; 5) Aktivirа grаđаnstvo posebno obrаzovаne ljude dа istrаžuju prаvo i prаvdu 6) Aktivirа nаjšire mаse stаnovništvа dа se dodаtno edukuju u cilju rаzumevаnjа svog položаjа i nаčinа dа konzumirаju prаvа koje svаkom pojedincu pripаdаju. 7) Formirа mаli studio zа beleženje dokumentа i obrаdu istih. 8) Uporedno prаti i аnаlizirа prаvne propise 9)Istrаžuje i beleži svа dostupnа dokumentа vezаnа zа pojedincа i njegov položаj u društvu nаročito pred orgаnimа represije; 10) Sаrаđuje sа stručnim ustаnovаmа i univerzitetimа u zemlji i u svetu u pogledu primene uporednih iskustаvа; 11) Publikuje urаđene аnаlize i istrаživаnjа u obliku godišnjаkа. 12)Preduzimа sve poslove vezаne zа prаvno prevаzilаženje аutoritаrne prošlosti nаročito rehаbilitаciju i odgovornost držаve premа pojedincu.
Kontakt osoba: Dalibor Nakić
Kontakti: tel: 034/442 271, 064/300 96 16
Oblast delovanja: Romski centar podiže nivo svesti šire lokalne zajednice o potrebi i značaju integracije Roma kao i njihovo ukljucivanje u sve društvene tokove. Romski centar organizuje i unapređuje kulturne i sportske delatnosti Roma u cilju što svestranijeg i potpunijeg uključivanja u društveni život opštine; afirmiše stvaralaštvo i jezik Roma putem lokalnih medija; pruža raznovrsnu pomoć mladima naročito putem organizovanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja; podstiče i pomaže u organizovanju susreta Roma na nivou opštine i šire; ostvaruje različite oblike saradnje sa humanitarnim i drugim organizacijama u cilju pružanja psihosocijalne podrške i pomoći u rešavanju socijalnih problema Roma.
Kontakt osoba: -
Oblast delovanja: SOS za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu je telefonska služba za pravnu i psihološku pomoć i podršku ženama i deci žrtvama nasilja. Osnovni ciljevi su pružanje socijalno-psihološke podrške i pravne pomoći deci i ženama u ostvarivanju njihovih elementarnih prava.
Kontakt osoba: Mario Spasić
Kontakti: tel: 064 290 40 86, 056 999 48 61; e-mail: savetsekretar@yahoo.com
Oblast delovanja: Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije - Transparentnost je nevladina nestranačka i neprofitna organizacija, udruženje građana, u koje se udružuju građani radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka. Osnovni ciljevi Saveta su: prikupljanje i obrađivanje podataka neophodnih za sagledavanje nivoa poštovanja i unapređenja ljudskih i drugih prava građana i postupanja državnih i drugih organa i organizacija prema građanima; savetovanje i korektiv nadležnih organa; predlaganje mera u pogledu boljeg poštovanja prava građana; zalaganje za demokratizaciju u društvu i drugi.
Kontakt osoba: Miodrag Sterđević
Kontakti: tel: 011 2756 704, 064 1745 417; e-mail: miodrag.sterdjevic@gmail.com
Oblast delovanja: Savet sudija porotnika, Prvi osnovni sud je nevladino, nestranačko udruženje građana formirano u cilju zaštite profesionalnih interesa i strukovne afirmacije.Ciljevi organizacije su: 1) afirmacija prava kao struke; 2) unapređenje zakona i propisa; 3) stručno usavršavanje članova i 4) poboljšanje materijalnog statusa.
Kontakt osoba: Dragan Kovačević
Kontakti: e-mail: slepadeca@eunet.rs,
web: www.slepadeca.com.
Oblast delovanja: Udruženje roditelja slepih i slabovidih lica Srbije radi na tome da slepa i slabovida deca kada porastu postanu punopravni, nezavisni članovi društva. Uključivanje dece u društvo je jedan od osnovnih ciljeva organizacije.
Kontakt osoba: Veljko Žigić
Kontakti: tel: 064 22 88 326; e-mail: niksy@eunet.rs
Oblast delovanja: Misija Udruženja izbeglica iz Republike Hrvatske su zaštita i ostvarivanje ljudskih, imovinskih, stečenih, statusnih i svih ostalih prava izbeglica u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i Republike Hrvatske i zaštita i ostvarivanje prava u realizaciji procesa integracije i povratka.
Kontakt osoba: Jasmina Nikolić
Kontakti: tel: 303 42 32; e-mail: vds@eunet.rs,
web: www.vds.org.rs.
Oblast delovanja: Viktimološko društvo Srbije je nezavisno i neprofitno udruženje građana koje je osnovano sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu i to, bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava.
Kontakt osoba: Strahinja Brajušković
Kontakti: tel: 060 33 46 618; e-mail: strahinja70@gmail.com,
web: www.civilnet.rs.
Oblast delovanja: Civilnet je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana od strane stručnjaka u oblasti prava EU. Misija Civilneta je jačanje uticaja civilnog društva kroz povezivanje i umrežavanje organizacija nevladinog sektora u Republici Srbiji i regionu. Cilj je osnaživanje civilnog društva, koje će svojim delovanjem imati uticaj na odluke od značaja u procesu regionalnih i evropskih integracija ka konačnom prihvatanju sistema vrednosti zajednice evropskih naroda.
Kontakt osoba: Jadranka Radojčić
Kontakti: tel: 025 27 321; e-mail: sossombor@gmail.com,
web: zenskaalternativa.org.
Oblast delovanja: Ženska alternativa je usmerena ka osnaživanju žena i devojaka, podsticanjem njihove inicijative i senzibilizacijom sredine u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žene i njenog ravnopravnog položaja u društvu.
Kontakt osoba: Ana Toskić ana.toskic@partners-serbia.org
Kontakti: tel: 011 32 31 551, 32 31 552; e-mail: office@partners-serbia.org,
web: www.partners-serbia.org.
Oblast delovanja: Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva osnovana 2008. godine u Srbiji sa ciljem unapređenje građanskog društva i institucionalnog razvoja u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija deluju u oblasti mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama, vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava i razvoja civilnog društva, nudeći rešenja i programe po meri lokalnih institucija i zajednica. Partneri Srbija su član mreže lokalnih organizacija Partners for Democratic Change International (PDCI), osnovane 1989. godine od strane Partners for Democratic Change (PDC), posvećene izgradnji održivih institucija i osnaživanju civilnog društva u svetu.
Kontakt osoba: Nenad Mihailović
Kontakti: tel: 063/251-192; e-mail: info@cor.co.rs,
web: www.cor.co.rs.
Oblast delovanja: Unapređenje ekonomskog, društvenog, socijalnog, energetskog i ekološkog održivog lokalnog i regionalnog razvoja, Edukacija u oblasti održivog lokalnog i regionalnog razvoja, Razvoj konkurentnosti na svim nivoima, Smanjenje regionalnih i unutarregionalnih dispariteta sa naglaskom na podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih i ruralnih područja, Učestvovanje u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata, Saradnja sa nižim jedinicama teritorijalnih organizacija u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova, Pripremanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava, Unapređenje primene savremenih proizvoda osiguranja i reosiguranja od prirodnih katastrofa, klimatskih promena i geoloških hazarda, Uspostavljane i razvoj kooperativa u ruralnim područjima, Obavljanje poslova međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti.
Kontakt osoba: Ana Saćipović
Kontakti: tel: 018/515-318; e-mail: anaosvit@gmail.com,
web: www.osvit.rs.
Oblast delovanja: Socijalno pravna zaštita ugroženog stanovništva; Ostvarivanje prava Romkinja; Povećanje socijalne uključenosti i razvijanje inkluzivnog društva; Smanjenje siromaštva Romkinja; Unapređivanje dostupnosti i kvaliteta formalnog i neformalnog - obrazovanja i kulture; Unapređivanje dostupnosti i kvaliteta zaštite zdravlja, životne sredine i bezbednosti Romkinja; Zaštitu Romkinja i dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja; Veća izdvajanja, adekvatnije planiranje i raspodelu sredstava , kao i transparentnije trošenje budžeta.
Kontakt osoba: Dejan Grujić
Kontakti: tel: 016/236-890, 236-891; e-mail: office@parlament.org.rs,
web: www.parlament.org.rs.
Oblast delovanja: Javno zagovaranje, lokalna vlast i javna uprava, omladina
Kontakt osoba: Hadži Zoran Jovanović
Kontakti: tel: 063/680-029; e-mail: nvo.gdp@gmail.com.
Oblast delovanja: Socio-ekonomski razvoj, edukacija, zastita zivotne sredine i obnovljivi izvori energije, vladavina prava
Kontakt osoba: Valentina Aleksandrović
Kontakti: tel: 063/409-510; e-mail: valentina.vanja.a@gmail.com.
Oblast delovanja: Dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi stvaranja društva ravnopravnosti u skladu sa modernim principima i praksama.
Kontakt osoba: Dragan Đurović
Kontakti: tel: 060/3031-350; e-mail: djurovicdragan@ikomline.net,
web: www.cfsrbija.rs.
Oblast delovanja: Zdravstvo, humanitarni rad. Zalaganje za poboljšanje kvaliteta života i unapređivanje društvenog statusa osoba sa cističnom fibrozom.
Kontakt osoba: Jelena Milić
Kontakti: tel: 061/261-0400; e-mail: jelena.milic@ceas-serbia.org,
web: www.ceas-serbia.org.
Oblast delovanja:Reforma sektora bezbednosti u Srbiji; Tranziciona pravda; Zagovaranje evroatlantskih integracija Srbije; Liberalizam, globalizacija, međunarodni odnosi i ljudska prava; Otvorena Vlada (Dobra uprava).
Kontakt osoba: Nataša Vukmirović
Kontakti: tel: 063/711-43-89; e-mail: natasa.vukmirovic.nv@gmail.com,
web: www.link-plus.org.uk.
Oblast delovanja: društvene promene i razvoj građanskog društva kroz edukaciju građana i zalaganje za zaštitu životne sredine i dobrobiti životinja, promovisanje i odbranu ljudskih prava i vladavine prava.
Kontakt osoba: Nemanja Nuhijević
Kontakti: tel: +381 017 416 330; +381 060 421 36 77; e-mail: officeifi.vr@gmail.com,nuhijevic.ifi@gmail.com
web: www.ifi.rs.
Oblast delovanja: Vladavina prava i životna sredina i energetika
Kontakt osoba: Đurđica Ergić
Kontakti: tel: +381 011 262 399; +381 064 20 13 601; e-mail: bibija@eunet.rs,djurdjica.ergic@gmail.com
web: www.bibija.org.rs.
Oblast delovanja: Rodna ravnopravnost kao obavezujuća tema u oblastima: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštuta, suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, statusna pitanja, regionalna saradnja, zagovaranje i institucionalni kapaciteti.