Članice mreže
- Sektor za reformu državne uprave -

Kontakt osoba: Bojana Ružić bojana@centaronline.org
Kontakti: tel: 011/3627-780, 011/3627-790; e-mail: info@centaronline.org, web: www.centaronline.org.
Oblast delovanja: Evropske integracije, socijalna i ekonomska prava, obrazovanje.
Kontakt osoba: Aleksandar Prica
Kontakti: tel: 015/386-297, 064/25-29-181; e-mail: asocijacijaduga@open.telekom.rs.
Oblast delovanja: Evropske integracije,ljudska prava, borba protiv siromastva, unapredjenje javnog zdravlja, razvoj civilnog drustva.
Kontakt osoba: Radivojević Aleksandar, program menadžer
Kontakti: tel: 011/3021-069, 011/3021-101; e-mail: aleksandar@fren.org.rs.
Oblast delovanja: istrаživаnjа u sferi ekonomije i rаzmena informаcijа i rаspoloživost ekonomskih podаtаkа.
Kontakt osoba: Stanka Parac Damjanović
Kontakti: tel: 024/554-587; e-mail: stanka.parac@aldaintranet.org.
Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice, reforma javne uprave, ljudska i manjinska prava, interkulturalno obrazovanje, EU integracija.
Kontakt osoba: Dragomir Vasić
Kontakti: tel: 063/896-17-38; e-mail: evnovisad@yahoo.com.
Oblast delovanja: Reforma drzavne uprave, Vladavina prava, Konkurentnost i Gradjansko drustvo, mediji i kultura.
Kontakt osoba: Nenad Radic, nenadradic@hotmail.com
Kontakti: tel: 015/471-940, 015/472-360, 064/372-8173; e-mail: nvomzv@open.telekom.rs.
Oblast delovanja: Orzivi ekonomski, ekoloski, kulturni, i socijalni razvoj u opstini Mali Zvornik.
Kontakt osoba: Petrović Mirko, petrovicm@ptt.rs
Kontakti: tel: 063/83-06-846; e-mail: ugek@ptt.rs.
Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice / socijala, ekologija, ruralni razvoj.
Kontakt osoba: Zorica Sorak
Kontakti: tel: 063/63-49-29; e-mail: frcdkg@gmail.com.
Oblast delovanja: Razvoj civilnog društva edukacijama građana i građanki u oblasti ljudskih, ženskih, dečjih i manjinskih prava, borba protiv korupcije, rad sa socijalno isključenim grupama, promocija evro integracija, promocija ekološke svesti i zdravih stilova života.
Kontakt osoba: m.sci. Jovan Jovanović, forumnis@open.telekom.rs
Kontakti: tel: 018/525-040, 064/1197-301; e-mail: centarforum@forum-nis.org.rs,web: www.forum-nis.org.rs.
Oblast delovanja: Zaštita pojedinačnih i kolektivnih interesa potrošača, zaštita životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima.
Kontakt osoba: Maja Stojanović
Kontakti: tel: 011/3284-244, 011/3284-164, 063/370-317; e-mail: maja@gradjanske.org.
Oblast delovanja: Razvoj demokratije, civilnog društva i građanskog obrazovanja.
Kontakt osoba: Slavka Jovanović
Kontakti: tel: 035/546-002, 063/8059-788; e-mail: puzglavica@ptt.rs.
Oblast delovanja: Zaštita životne sredine; unapređenje poljoprivrede; ostvarivanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih prava i jačanje ljudskih i institucionalnih kapeciteta kroz edukativne i razvojne programe.
Kontakt osoba: Vidan Danković
Kontakti: tel: 064/4136 035, 011/2491-304; e-mail: vidan.dankovic@pristupacnost.org, web: www.pristupacnost.org.
Oblast delovanja: Kontrola primene tehničkih normativa koji obezbeđuju punu i dostojanstvenu participaciju u društvenom životu svih članova društva a posebno osoba sa invaliditetom i starih lica. Edukacija za primenu tehničkih standarda pristupačnosti.
Kontakt osoba: Zoran Gavrilović
Kontakti: tel: 069/4283 231; e-mail: zoran.gavrilovic@birodi.rs, web: www.birodi.rs.
Oblast delovanja: Razvoj civilnog društva i lokalnih sredina, borba protiv korupcije, kultura i mediji, održivi razvoj.
Kontakt osoba: Ivan Grujić, i.grujic@nvo.org.rs
Kontakti: tel: 016/215-413, 060/707-016; e-mail: edcentar@gmail.com.
Oblast delovanja: Unapređenje položaja mladih (kroz participaciju u procesima odlučivanja), ruralni razvoj, podrška reformi i unapređenje sistema socijalne zaštite.
Kontakt osoba: Vladimir Paunović
Kontakti: tel: 064/270-2765; e-mail: ngo@eunet.rs.
Oblast delovanja: Demokratizacija, omladinska politika, kultura.
Kontakt osoba: dr Milorad Đoković
Kontakti: tel: 064/270-2765; e-mail: exit@veze.net.
Oblast delovanja: Stvaranje društvenog ambijenta za razvoj i osnaživanje civilnog sektora i kretaivnih potencijala lokalne zajednice, afirmišući evropske vrednosti u procesu tranzicije.
Kontakt osoba: Peter Bezovnik
Kontakti: tel: 064/21-666-44; e-mail: kancelarija@ekolor.org.rs.
Oblast delovanja: Rad na poboljšanju uslova za održivi razvoj i kvalitetan život građana, kroz međusektorsku saradnju i umrežavanje, organizovanje treninga, skupova i drugih oblika stručnog obrazovanja u ovoj oblasti, kao i preduzimanjem konkretnih aktivnosti koje se odnose na unapređenje radne i životne sredine u skladu sa demokratskim i principima održivog razvoja.
Kontakt osoba: Uroš Mišćlenović
Kontakti: tel: 064/197-3434; e-mail: uros.misljenovic@uef.rs.
Oblast delovanja: Promocija evropskih i demokratskih vrednosti u Srbiji, evropskih integracija i dostizanja punopravnog članstva Srbije u Evropskoj uniji, kao i podsticanje javne debate o političkom sadržaju Evropske unije i stvaranju Evropske federacije.
Kontakt osoba: mr Nataša Dimitrijević
Kontakti: tel: 064/20-47-206; e-mail: natasa_dimitrijevic@hotmail.com.
Oblast delovanja: Lokalni ekonomski razvoj.
Kontakt osoba: Vučić Slavko
Kontakti: tel: 064/20-89-511; e-mail: office.udruzenje@gmail.com.
Oblast delovanja: Bezbednost ljudi, imovine i društvene zajednice u celini.
Kontakt osoba: Pavle Golcin, pavle.golicin@gmail.com
Kontakti: tel: 064/152-41-04; e-mail: office@publicpolicy.rs.
Oblast delovanja: Državna uprava, ekonomski razvoj, regionalne integracije, zapošljavanje, socijalna politika, ljudska bezbednost, pitanja roda, ruralni razvoj.
Kontakt osoba: Saša Dujin
Kontakti: tel: 063/34-84-30; e-mail: sasaradionb@gmail.com.
Oblast delovanja: Mladi, građanski aktivizam i participacija, javno zagovaranje, socijala, kultura i umetnsot.
Kontakt osoba: Jelena Milinković
Kontakti: tel: 065/27-70-275; e-mail: ngospeakup@yahoo.com.
Oblast delovanja: Edukacija građana, identifikovanje lokalnih problema i uspostavljanje saradnje lokalne zajednice i državnih organa u cilju rešavanja problema i pronalaženja sistemskih rešenja.
Kontakt osoba: Milan Bošnjak
Kontakti: tel: 024/554-587, 064/28-87-150, 064/17-90-283; e-mail: bosnjak.milan@gmail.com.
Oblast delovanja: Demokratsko upravljanje na lokalnom nivou, unapređivanje participacije građana u procesu odlučivanja, podrška usvajanja i implementacije lokalnih razvojnih strategija, promovisanje evropskih vrednosti i evropskih standarda, principa interkulturalnosti, regionalizma i lokalno-ekonomskog razvoja, vladavine prava, podržavanje međunarodnih integracija i saradnje.
Kontakt osoba: Nenad Mihailović
Kontakti: tel: 063/251-192; e-mail: info@cor.co.rs,
web: www.cor.co.rs.
Oblast delovanja: Unapređenje ekonomskog, društvenog, socijalnog, energetskog i ekološkog održivog lokalnog i regionalnog razvoja, Edukacija u oblasti održivog lokalnog i regionalnog razvoja, Razvoj konkurentnosti na svim nivoima, Smanjenje regionalnih i unutarregionalnih dispariteta sa naglaskom na podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih i ruralnih područja, Učestvovanje u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata, Saradnja sa nižim jedinicama teritorijalnih organizacija u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova, Pripremanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava, Unapređenje primene savremenih proizvoda osiguranja i reosiguranja od prirodnih katastrofa, klimatskih promena i geoloških hazarda, Uspostavljane i razvoj kooperativa u ruralnim područjima, Obavljanje poslova međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti.
Kontakt osoba: Dejan Grujić
Kontakti: tel: 016/236-890, 016/236-891, 060/7070-130; e-mail: office@parlament.org.rs, web: parlament.org.rs, facebook.com/narodni.parlament.
Oblast delovanja: Javno zagovaranje, lokalna vlast i javna uprava, omladina
Kontakt osoba: Aleksandra Urošev
Kontakti: tel: 011/405-27-80, 064/255-81-04; e-mail: aleksandra.urosev@ceves.org.rs; Web: www.ceves.org.rs.
Oblast delovanja: Ekonomski razvoj, demokratska konsolidacija, reforma državne uprave, konkurentnost, evropske integracije
Kontakt osoba: Sonja Cvetićanin
Kontakti: tel: 064/116-1189; e-mail: sonja.cveticanin@cmu.rs,
web: www.cmu.rs.
Oblast delovanja:Implementacija EU projekata, podrška MSP i javnom sektoru.
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti