SEKO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Relevantna dokumenta

  • Uskoro

Linkovi

SEKO za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja

Trenutna situacija u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja je u veoma kritičnoj fazi. Identifikovana su dva osnovna problem. Nedostatak ljudskih resursa na svim administrativnim nivoima po pitanju agrara i procesa integracija u EU, kao i nedostatak komunikacije i inerresorne saradnje po pitanju kreiranja i sprovođenja agrarne politike, uključujući i ruralnu politiku.
SEKO za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja treba prvenstveno da uspostavi dobru komunikaciju sa resornim ministarstvom kako bi se definisali pravci delovanja.
Takođe, sve zaključke sa centralnog nivoa bitno je terminološki usaglasiti sa regionalnim i lokalnim specifičnostima i distribuirati na razmatranje u tri pravca: lokalnim NVO, lokalnim samoupravama i lokalnim i regionalnim stručnim i savetodavnim službama.
Ovim bi bili pokriveni svi učesnici od početka programiranja do stvranja preduslova za uspešnu implementaciju planiranih programa i predpristupnih fondova.
Organizacije za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja pokrivaju celokupnu teritroriju Republike Srbije, 16 regionalnih kancelarija koje pokrivaju 153 lokalne samouprave, i predstavljaju čvorišta za distribuciju informacija i centri za edukaciju u oblasti poljoprivrede u EU.
Više informacija o vodećim organizacijama možete naći ovde.
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti