SEKO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Relevantna dokumenta

 • Uskoro

Linkovi

Vodeće SEKO organizacije
- Sektor za poljoprivredu i ruralni razvoj -

Udruženje građana AGROMREŽA
Konktakt osoba: Marija Ognjenović, marijaognjenovic@gmail.com
tel: +381 11 3283085;
e-mail: agromreza@verat.net;
web: www.agromreza.org.rs
Oblast delovanja: poljoprivreda i ruralni razvoj
Agromreža je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija farmera, osnivača kooperativa, menadžera, vlasnika malih i srednjih preduzeća (MSP-a). Agromreža je osnovana marta 2002. godine kao rezultat dobre saradnje grupe entuzijasta koja je realizovala projekat “Budi bolji-nauči da planiraš”.
VIZIJA Agromreže je modernizacija lokalne zajednice i agrobiznis sektora u Srbiji, kao i javno zastupanje interesa članstva.
MISIJA Agromreže je promocija i afirmacija svetskih trendova i novih tehnologija u poljoprivredi, kao i povezivanje svih aktera uključenih u ruralni razvoj i agrobiznis.
CILJEVI Agromreže su:
 • Stvaranje uslova za ubrzani i održivi ruralni razvoj;
 • Stvaranje uslova za ubrzani razvoj: farmerizma, modernih zadruga – kooperativa i agro tržišta;
 • Ostvarivanje saradnje sa državnim institucijama u oblasti usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim i svetskim standardima, a koja se odnosi na agrobiznis sektor i ruralni razvoj
REALIZOVANI PROJEKTI Agromreže: (kliknite ovde za spisak)
 • 2001/02 Budi bolji – nauči da planiraš (AM/USDA/SZGR)
 • 2002-2004 Centar za mlečno govedarstvo (АМ/Ambasada kraljevine Holandije)
 • 2003- Tržišni informacioni sistem (AM/USDA/ADF/IRD)
 • 2003 Program lokalne savetodavne službe (Vršac i Topola), (AM/USDA)
 • 2003 Projekat ruralnog razvoja opštine Vršac (AM/ADF)
 • 2003-2005 Osnivanje i razvoj novih kooperativa u Vojvodini (AM/ADF)
 • 2005 PSO: “Organizovanje edukativnih polja i farmi“, (AM/Vlada Kraljevine Holandije)
 • 2005 “Demostracija moderne proizvodnje u staklenim baštama i poboljšanje proizvodnje u staklenim baštama”, (AM/AgroConsult)
 • 2005 “Osnivanje Kluba farmera i upravljanje Klubom farmera”, (AM/ADF)
 • 2005 Europe XL, (AM/Wageningen University, Ambasada Kraljevine Holandije)
 • 2005 EU Standardi u poljoprivredi, (AM/EAR-EIF)
 • 2006 PSO:“Razvoj mlečnog govedarstva u Vojvodini”, (AM/FARMCO/FARMMENCO)
 • 2006/2007 PSO: “Jačanje Asocijacija proizvođača mleka”, (AM/Agrofriesian)
 • 2006 Izložba “Ne čekajte – Zarađujte!”, (AM/SGBGD)
 • 2006/2007 “Ruralni turizam u Srbiji – Prvi korak”, (AM/Ambasada Kraljevine Holandije)
 • 2006/2007 “Integrisani lanac dobavljača iz oblasti hortikulture i mlečnog govedarstva”, (AM/EAR)
 • 2006/2007 „Obuka o ruralnom i agro turizmu za poljoprivredna gazdinstva“, (AM/MPVŠ)
 • 2007 "Evropsko selo”,(EPuS/AM/MPVŠ)
 • 2007/2009 GlobalGAP standard, (AM/SWISS Trade/SECO)
 • 2009/2010 „Unapređenje sistema tržišnog informisanja u poljoprivredi Srbije – STIPS“, (AM/USDA/MPVŠ)
 • 2009/2011 “Mreža za podršku ruralnom razvoju”
 • 2010/2011 MATRA-KNIP „EU vrednosti u očuvanje agro sredine i biodiverziteta“ (AM/Ambasada Kraljevine Holandije)
 • 2010/2011 STAR - “Postavljanje sistema promocije i direktne prodaje tradicionalnih proizvoda regiona Srbije na pijaci Zeleni venac” (AM/Mreža za ruralni razvoj Srbije/MPVŠ)
Udruženje “MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ SRBIJE”
Konktakt osoba: Marija Ognjenović, marijaognjenovic@gmail.com
tel: +381 11 3283085;
e-mail: ruralnamreza@gmail.com;
web: www.ruralnamreza.org
Oblast delovanja: ruralni razvoj
Mreža za ruralni razvoj Srbije je osnovana tokom 2009 godine, od strane 15 regionalnih Udruženja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sa ciljem da obezbedi podršku akterima u ruralnom razvoju, kroz identifikaciju, iniciranje, umrežavanje i promociju učesnika, potencijala i prednosti koje doprinose jačanju regionalnog razvoja i unapređenju kvaliteta života u ruralnim zajednicama Republike Srbije.
OSNOVNI CILJEVI Mreže su:
 • Razvijen set servisnih usluga za članove Mreže i druge korisnike,
 • Uspostavljanje mehanizma za razmenu informacija između članova Mreže i relevantnih institucija
 • Mreža aktivno posreduje između korisnika i relevantnih institucija u ruralnom razvoju
 • Mreža deluje kao nezavisno konsultativno telo sa aktivnom ulogom u programiranju politike ruralnog razvoja
 • Mreža je prepoznata i prihvaćena kao relevantan partner od strane Evropskih institucija i ruralnih Mreža
 • Mreža ima aktivnu ulogu u monitoringu i implementaciji Plana ruralnog razvoja
 • Mreža je relevantan akter iz oblasti ruralnog razvoja i promoter vrednosti ruralne Srbije
REALIZOVANI PROJEKTI Mreže:
 • 2009/2010 „Rural Net“ – Podizanje kapaciteta članica Mreže za ruralni razvoj Srbije
 • 2010/2011 „Održivi turizam u ruralnom razvoju“ – Podizanje kapaciteta seoskih domaćinstava za ruralni turizam
 • 2010/2011 „Postavljanje sistema promocije i direktne prodaje tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda regiona Srbije na pijaci Zeleni venac“
Udruženje građana „NIMBUS“
Konktakt osoba: Aleksandra Velimanović, ngonimbus@gmail.com
tel: +381 64 8818 459;
e-mail: ngonimbus@gmail.com
Oblast delovanja: održivi i ruralni razvoj
OSNOVNI CILJ cilj nevladine organizacije NIMBUS je pružanje pomoći žrtvama nasilja u porodici, socijalno ugroženih kategorija stanovništva (Romi, nacionalne manjine...), deci, izbeglim, prognanim i raseljenim u Srbiji, stanovništvu ruralnih sredina (seoska domaćinstva, poljoprivredni proizvođači i sl) i svim ostalim licima koji se obrate za pomoć nevladinoj organizaciji bez obzira na nacionalnu, versku i rasnu pripadnost.
GLAVNI ZADACI Udruženja NIMBUS:
 • saradnja sa organima vlasti, međunarodnim organizacijama i organima, društvenim i privrednim organizacijama kao i pojedincima
 • zaštita životne sredine, buđenje svesti o potrebi održivog korišćenja i upravljanja prirodnim resursima kao i podizanje svesti o globalnom zagrevanju
REALIZOVANI PROJEKTI Udruženja NIMBUS: (kliknite ovde za spisak)
 • Mreža za podršku ruralnom razvoju – donator Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Decembar 2007. godine – maj 2008.godine. Regionalni centar za podršku ruralnom razvoju.
 • Mreža za podršku ruralnom razvoju – donator Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Trajanje: maj 2008.godine-marta 2009.godine. Regionalni centar za podršku ruralnom razvoju.
 • Mreža za podršku ruralnom razvoju“ – donator Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Trajanje: jun 2009.godine-maj 2010.godine.
 • „Move yourself, Dictate your healthy Future“ – donator (NDI) Fond za otvoreno društvo USA i Ambasadori životne sredine. Januar-Maj 2008.godine.
 • „Zaštita geografskog porekla rakije“. donator Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • „Podrška razvoju sela kroz investiranje u proširenje i unapređenje ekonomskih aktivnosti seoskog stanovništva za 2009.godinu“ (promocija). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • „Mreža za podršku ruralnom razvoju“ – donator Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Trajanje: jun 2010.godine-maj 2011.godine. Regionalni centar za podršku ruralnom razvoju.
 • „Strengthening Serbia – EU Civil Society Dialogue“, RURALNET, Delegation of the European Commission to the Republic of Serbia, (Regional Development Agency u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom IDA – Kraljevo, Agroznanje – Vršac i Edukacinim centrom iz Leskovca) - trajanje projekta 12 meseci, maj 2010.-jun 2011. godine.
 • „Održivi turizam u finkciji ruralnog razvoja“ donatori- FAO, UN,UNICEF, UNDP, WTO u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Turističkom organizacijom Srbije, jul 2010.-jun 2011.
 

 

Predlozi SEKO

Aktivnosti

Bez aktivnosti