Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

O programu

Програм сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ 2012.
Увод
Канцеларија за европске интеграције је, између осталог, надлежна за усклађивање активности у области планирања, обезбеђивања и коришћења донација, фондова Европске уније и других облика развојне помоћи из иностранства, које се спроводе у оквиру Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи.
Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи КЕИ (у даљем тексту: Сектор КЕИ) је у претходним годинама унапредио процес програмирања међународне развојне помоћи, у смислу дефинисања процедуре која би довела до побољшане координације процеса који су у току (планирање, буџетирање и процеси програмирања иностране помоћи), побољшане координације појединачних донаторских годишњих процеса програмирања, веће усаглашености и комплементарности програма за која су средства дата, као и идентификације недостатака и отворених питања које треба детаљније анализирати у будућности. Унапређеним процесом програмирања уведена је заједничка фаза идентификације приоритетних програма/пројеката, дефинисане стратешке основе за дефинисање приоритетних пројеката за међународну помоћ, форма достављања пројектних предлога и дефинисан консултативни процес приликом дефинисања програма/пројеката, израде предлога, и њиховог представљања донаторској заједници.
Пројекат „Подршка Сектору за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи КЕИ за остваривање партнерстава у циљу унапређења коришћења међународне помоћи“ који заједнички финансирају SIDA и DfID има за циљ побољшање способности Секторa КЕИ да гради партнерства са релевантним заинтересованим странама ради делотворнијег планирања и програмирања развојне помоћи. Кроз наведени пројекат подршке Сектор КЕИ је у марту 2011. успоставио механизам консултација са организацијама цивилног друштва којим се омогућава њихово учешће у програмирању и праћењу коришћења средстава ЕУ и друге међународне развојне помоћи. Функционисање СЕКО механизма у 2011. години такође су подржали ЕУ Програм техничке помоћи организацијама цивилног друштва (ТАКСО) и Балкански фонд за локалне иницијативе (БЦИФ). Консултативни механизам доприноси побољшању процеса програмирања и повећању ефикасности и ефективности коришћења развојних средстава, посебно фондова ЕУ, као и стварању и унапређивању конструктивног дијалога између државе и цивилног друштва.
Циљ програма
Специфични циљеви програма:
 • Развијање механизма комуникације и сарадње Сектора КЕИ и невладиног сектора који омогућава ефикасну размену информација у процесу планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ;
 • Развијање механизма комуникације и консултација између СЕКО и мреже организација око СЕКО у вези са планирањем развојне помоћи, посебно програмирањем и праћењем коришћења Инструмента за претприступну помоћ.
Очекивани резултати:
 • ОЦД учествују у кључним процесима везаним за планирање развојне помоћи, посебно програмирања и праћења ИПА које спроводи Влада.
 • У консултативном процесу се дефинишу препоруке и ставови ширег форума цивилног друштва.
 • Ставови ширег форума цивилног друштва су усаглашени и интегрисани у финалне документе Сектора КЕИ.
Резултати Програма 2011
Програм сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ за 2011. (у даљем тексту: Програм 2011) предвидео је формирање консултативног механизма са ОЦД који као главне носиоце активности подразумева Секторске организације цивилног друштва (СЕКО). Под Секторском организацијом цивилног друштва подразумева се конзорцијум организација цивилног друштва од највише три партнера од којих је једна водећи партнер. СЕКО које су одабране на основу јавног позива за пријављивање организација цивилног друштва за учешће у Програму су:
Сектор СЕКО
Владавина права (укључујући правду и унутрашње послове, заштиту људских и мањинских права и сл.) Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права и Група 484 (водећи партнер Београдски центар за безбедносну политику)
Реформа државне управе (укључујући изградњу институција и усвајање acquis-а, управљање јавним финансијама, децентрализацију власти, статистику, електронску владу) Европски покрет у Србији, Београдска отворена школа и Београдски фонд за политичку изузетност (водећи партнер Европски покрет у Србији)
Грађанско друштво, медији и култура Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“, Независно удружење новинара Србије и Центар за културну деконтаминацију (водећи партнер Грађанске иницијативе)
Развој људских ресурса (укључујући запошљавање, образовање, друштвена инклузија, укључујући омладину) Београдска отворена школа, Европски покрет у Србији и Унија послодаваца Србије (водећи партнер Београдска отворена школа)
Пољопривреда и рурални развој Удружење грађана Агромрежа, Удружење „Мрежа за рурални развој Србије“ и Удружење грађана „НИМБУС“ (водећи партнер Агромрежа)
Животна средина и енергетика (укључујући отпад, отпадне воде, водоснабдевање, рударство и сл.) Центар за екологију и одрживи развој, Амбасадори животне средине и Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА (водећи партнер Центар за екологију и одрживи развој)
Конкурентност (укључујући мала и средња предузећа, истраживање и развој, информационо-комуникационе технологије, туризам, пословна инфраструктура, индустрија и трговина) Национална aлијанса за локални економски развој, Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Србије – Удружење послодаваца Србије и Фонд за развој економске науке (водећи партнер Национална aлијанса за локални економски развој)
У оквиру СЕКО механизма отворен је веб сајт www.cdspredlaze.org.rs који је активан од маја 2011. На интернет страници су представљене све СЕКО организације, чланице мрежа око СЕКО, као и сва релевантна документа за програмирање ИПА у Србији.
Све СЕКО формирале су сопствене мреже организација које су отворене за пријем нових чланова. Преглед СЕКО мрежа закључно са мартом 2012. дат је у следећој табели.
СЕКО Број организација чланица мреже
Владавина права 36
Реформа државне управе 24
Грађанско друштво, медији и култура 167
Развој људских ресурса 29
Пољопривреда и рурални развој 15
Животна средина и енергетика 34
Конкурентност 22
СЕКО су у току 2011. учествовале у процесу програмирања ИПА и друге међународне развојне помоћи путем учешћа у раду секторских радних група на којима су се разматрали нацрти предлога пројеката и достављањем коментара на нацрте предлога пројеката, као и на нацрте оперативних програма. КЕИ је почетком децембра 2011. свим СЕКО (осим СЕКО за развој људских ресурса) доставила повратне информације на коментаре на предлоге пројеката од надлежних министарстава.
У 2012. СЕКО ће се укључити у процес програмирања већ у фази идентификације пројектних идеја, чиме се јача утицај цивилног друштва у процесу програмирања.
Улога и кључне одговорности партнера и заинтересованих страна
Партнери и главни носиоци активности на Програму су изабране Секторске организације цивилног друштва (за секторе дефинисане Програмом 2011), Канцеларија за европске интеграције - Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом.
Кључне заинтересоване стране су пројекат „Техничка помоћ организацијама цивилног друштва“ (ТАКСО Србија) и Балкански фонд за локалне иницијативе (БЦИФ).
Улоге и кључне одговорности партнера и заинтересованих страна су:
Секторске организације цивилног друштва (СЕКО)
 • Учешће у процесу програмирања ИПА и друге међународне развојне помоћи у складу са следећом индикативном динамиком:
 • Активност Сектора КЕИ Време
  Идентификација пројектних идеја фебруар 2012.
  Разматрање секторског приступа у програмирању и приоритетима за финансирање из средстава ИПА 2013 април 2012.
  Разматрање предлога пројеката друга половина 2012.
  Остале активности у вези са планирањем међународне развојне помоћи друга половина 2012.
  Ова активност укључује учешће у консултативним састанцима које организује Канцеларија за европске интеграције, организовање консултација са мрежом ОЦД окупљених око СЕКО, припрему писаних препорука, припрему извештаја о процесу консултација и припрему вести о одржаним консултацијама.
 • Развијање мреже организација укључених у СЕКО: отвореност за нове чланице и коришћење механизама ширих консултација са ОЦД које делују у предметној области;
 • Учешће чланица СЕКО мрежа на обукама које организују партнери и заинтересоване стране на Програму;
 • Редовни пренос информација и консултације са чланицама мреже окупљене око СЕКО;
 • Спровођење активности у вези са повећањем видљивости и утицаја СЕКО механизма (веб сајт, повезивање СЕКО са другим организацијама и мрежама које се баве областима које СЕКО покрива и сл.);
 • Редовна комуникација са свим партнерима и заинтересованим странама на Програму;
 • Консултације са другим СЕКО по питањима од заједничког интереса, посебно хоризонталним питањима (нпр. цивилно друштво, животна средина и сл.)
 • Редовно извештавање Канцеларије за европске интеграције о спроведеним активностима на шестомесечном нивоу (извештајни периоди 21.3-21.9.2012. и 21.9-21.3.2013.);
 • Администрација и уређење вебсајта СЕКО (СЕКО за реформу државне управе);
 • Учешће на заједничким координационим састанцима
Канцеларија за европске интеграције - Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи
 • Координација рада СЕКО механизма;
 • Организовање појединачних и заједничких састанака са СЕКО у складу са календаром програмирања ИПА и друге развојне помоћи;
 • Подизање капацитета СЕКО са аспекта планирања и програмирања ИПА;
 • Редовно обавештавање партнера и заинтересованих страна о активностима СЕКО путем редовних извештаја, СЕКО вебсајта, ИСДАКОН-а и сајта СЕИО;
 • Пружање подршке у администрацији и уређењу веб сајта СЕКО;
 • Дефинисање јединственог формата за шестомесечне извештаје СЕКО;
 • Достављање спискова учесника са састанака секторских радних група;
 • Организовање заједничких координационих састанака партнера и заинтересованих страна на Програму
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
 • Иницирање именовања контакт особа у ресорним министарствима у циљу сарадње са СЕКО у области планирања и програмирања ИПА и друге међународне развојне помоћи;
 • Организовање састанака СЕКО са ресорним министарствима о темама од заједничког интереса;
 • Подизање капацитета СЕКО у следећим областима: политика проширења, ЕУ стандарди у дефинисаним секторима, ИПА Механизам за подршку цивилном друштву (IPA CSF), механизми праћења, познавање рада и прикључивање ЕУ мрежама организација цивилног друштва, пренос искустава европских ОЦД у процесу придруживања и сл.
 • Организовање консултација и редовних састанака приликом спровођења активности у оквиру подршке ИПА за цивилно друштво;
 • Укључивање Канцеларије за европске интеграције и заинтересованих страна на Програму, као и свих заинтересованих СЕКО преко СЕКО за цивилно друштво, медије и културу у координацију донаторске подршке цивилном друштву;
 • Редовно информисање СЕКО о релевантним активностима других регионалних и ЕУ ОЦД и мрежа;
 • Учешће на заједничким координационим састанцима
Пројекат „Техничка помоћ организацијама цивилног друштва“ (ТАКСО Србија)
 • Пружање техничке и финансијске подршке и праћење реализације редовних активности СЕКО путем извештавања предвиђеног овим Програмом.
 • Укључивање СЕКО у текуће активности изградње капацитета (обуке за развој и управљање мрежама, обуке за мониторинг улогу ОЦД) у договору са Канцеларијом за европске интеграције и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом
 • Подржавање, према потреби, спровођења циљаних програма обуке за СЕКО, а које спроводе Канцеларија за европске интеграције или Канцеларија ѕа сарадњу са цивилним друштвом
 • Пружање подршке иницијативама појединачних СЕКО у делу креирања платформи за утицај на јавне политике, а у складу са општим циљевима ТАКСО пројекта и планом рада канцеларије у Србији.
 • Одређивање формата за наративно и финансијско извештавања СЕКО у вези са додељеним донаторским средствима;
 • Учешће на заједничким координационим састанцима
Балкански фонд за локалне иницијативе - БЦИФ
 • Пружање финансијске подршке и праћење реализације редовних активности СЕКО путем извештавања предвиђеног овим Програмом;
 • Пружање финансијске подршке за администрацију и уређење веб сајта СЕКО;
 • Одређивање формата буџета и извештавања у вези са додељеним донаторским средствима;
 • Учешће на заједничким координационим састанцима.
Трајање програма
Програм је формално започет конституисањем СЕКО механизма 21.3.2011. и његов временски оквир није органичен. Програм се може ревидирати у складу са договором свих заинтересованих страна. Оцену успешности реализације Програма Сектор КЕИ ће вршити годишње.
Izveštaji: